Historia instytutu

Historia działalności Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej sięga roku 1974. Pierwsze systematyczne badania materiałów porowatych zainicjowno, w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN; (grupa 10 pracowników). W tym celu utworzono Zakład Mechaniki i Akustyki Materiałów Porowatych jako zamiejscowy (w Poznaniu) ośrodek Polskiej Akademii Nauk. W roku 1995 stałymi członkami zespołu było 4 profesorów (prof. prof. W. Derski, S. Kowalski, J. Kubik, J. Mielniczuk), 6 doktorów, 3 asystentów oraz dwóch pracowników technicznych.

W roku 1996, w wyniku porozumienia między Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie a UKW (wówczas jeszcze WSP w Bydgoszczy) większość członków Zakładu Mechaniki i Akustyki Materiałów Porowatych przeniosła się do UKW i utworzyła nową jednostkę uczelni, Zakład Mechaniki Środowiska, którego kierownikiem został prof. dr inż. J. Kubik. Do zespołu, w roku 1996, dołączył prof. dr hab. W. Kosiński, który specjalizował się w metodach sztucznej inteligencji. Z dniem 1 stycznia 1997 roku Zakład przekształcony został w Katedrę Mechaniki Środowiska, a w dniu 1 października 2001 roku w - Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej. Aktualnie Instytut wchodzi w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW, od roku 2009 pod nazwą Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

 • W Instytucie działa Rada Instytutu, której skład, zadania i zakres działania określa regulamin, zatwierdzony przez Radę Wydziału. Przewodniczącym Rady Instytutu jest prof. dr hab. Witold Kosiński.
 • Na początku istnienia Instytutu jego kadra prowadziła zajęcia z zakresu informatyki, przeznaczone dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna (wcześniej wychowanie techniczne). Na studiach II stopnia tego kierunku prowadzono także specjalność Techniki Komputerowe.
 • Od roku akademickiego 2001/2002, na mocy decyzji MEN, Instytut prowadzi dzienne zawodowe studia inżynierskie na kierunku informatyka. W roku 2002/2003 rozpoczęto kształcenie na studiach zaocznych kierunku informatyka.
 • W lutym 2001 r., na mocy umowy zawartej po­między IPPT PAN a ówczesną Akademią Bydgoską, przy Insty­tucie Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej uruchomiono Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie Informatyki, Inżynierii Materiałowej i Mechaniki.
 • W roku akademickim 2003/2004 otwarto studia podyplomowe Techniki Informatyczne we Współczesnej Edukacji, dające absolwentom prawo nauczania informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.
 • W roku akademickim 2006/2007 otwarto studia podyplomowe Techniki Informatyczne w Produkcji oraz Techniki Informatyczne w Finansach. Na ten cel Instytut uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • W roku 2006 Komisja Oceny Projektów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rekomendowała do realizacji, w ramach Działania 1.6 SPO RZL (fundusz EFS UE), projekt szkoleniowy Twoja przyszłość-technologie informacyjne szansą dobrej pracy.
 • Od roku akad. 2006/2007 Instytut organizuje zajęcia – repetytorium z matematyki – dla studentów I roku kierunków informatyka oraz fizyka.
 • W latach 2009–2011 Instytut prowadził studia podyplomowe Administracja i Zarządzanie. Nowoczesne Techniki, na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • W roku akad. 2009/2010 uruchomiony został kierunek Mechatronika – studia pierwszego stopnia. Natomiast od sem. letniego r. ak. 2012/2013 uruchomiony zostaje nabór na studia II-go stopnia.
 • W październiku 2009 r. Instytut rozpoczął realizację projektu „Spin na start!”, realizowanego w ramach POKL, którego celem jest promocja idei przedsiębiorczości akademickiej typu spin off/spin out w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Od 01.09.2010 realizowany jest projekt Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni. Projekt finansowany jest ze Środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2010 – 2015). Projekt obejmuje działania skierowane do studentów oraz kadry dydaktycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki. Projekt służy podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej - kursy, szkolenia i staże naukowo-dydaktyczne (krajowe i zagraniczne), w tym dla doktorów i doktorantów. W ramach projektu realizowana jest nowa specjalność z zakresu sieci komputerowych pod nazwą „Sieci i systemy rozproszone” dla kierunku Informatyka (pełne pokrycie kosztów dydaktyki przedmiotów specjalistycznych w latach 2011-2015 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • Od 01.06. 2011 realizowany jest projekt innowacyjny testujący Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP. Projekt finansowany jest ze Środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zasadniczym projektu jest podniesienie kwalifikacji studentów kierunków technicznych (strategicznych dla regionu tj. informatyki i mechatroniki), w zakresie praktycznego wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskania praktycznych umiejętności z obszaru przedsiębiorczości, szczególnie MMŚP. Ponadto projekt przewiduje podniesienie świadomości i kwalifikacji środowiska akademickiego w obszarach: przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualna, komercjalizacji wyników prac B+R, patentowania. Projekt ma na celu także zacieśnianie oraz rozwój współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu.
 • W Instytucie od początku jego działalności prowadzone są regularnie cotygodniowe otwarte seminaria naukowe lub szkoleniowe z zakresu informatyki, mechaniki oraz dyscyplin pokrewnych, będących w zakresie zainteresowania Kadry. Seminaria mają na celu prezentowanie nowych, interesujących dla zespołu wyników badań i prowadzone są przez pracowników Instytutu, słuchaczy Środowiskowych Studiów Doktoranckich oraz zaproszonych gości. Wśród gości są osoby z innych jednostek współpracujących z Instytutem (m.in. IMP PAN Gdańsk, IPPT PAN, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i UAM Poznań) jak i zaproszone osoby z zagranicy.
 • W Instytucie istnieje możliwość zdawania egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECTS. Jest to europejski certyfikat potwierdzający praktyczne umiejętności w zakresie: edycji tekstów, wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, sieci komputerowej oraz korzystania z Internetu. Egzaminatorami są: dr Piotr Kotlarz i mgr Piotr Żmudziński, mgr inż. Marcin Kempiński, mgr inż. Karol Pawełkowski, członkowie Polskiego Towa­rzys­twa Informatycznego.
 • Utworzona została także Lokalna Akademia Cisco i uruchomione zostały certyfikowane kursy Cisco. Kurs CCNA obejmuje zagadnienia telekomunikacyjne związane z pakietową transmisją danych, w szczególności przełączanie i routowanie pakietów IP. W niedalekiej przyszłości planowane jest zwiększenie oferty kursowej o kolejne moduły.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej,

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz tel. 52 32 57 611, 52 32 57 612